Valtion avustukset

Valtio myöntää kunnille erilaisia valtioavustuksia ja valtionosuuksia, joista osa on automaattisia mutta iso osa myös erilaisten hakemusten ja hankkeiden kautta haettavia.

Avustuksen joukkoliikenteeseen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää kunnalle ja kuntayhtymälle valtionavustusta palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ostoihin ja hintavelvoitteen korvaamiseen enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää valtionavustusta yhdelle tai useammalle oman alueensa kunnalle liikenteen palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen tai kokeiluhankkeisiin enintään 50 prosenttia suunnittelusta, projektihallinnasta ja ratkaisujen toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Opetushallituksen valtionavustukset

Opetushallituksen valtionavustustoiminnan ensisijaisina tavoitteina on tukea kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään pysyviin toiminnallisiin tai rakenteellisiin muutoksiin ja parannuksiin. Esimerkiksi varhaiskasvatukseen on saatavilla avustuksia mm. positiivisen diskriminaatio varhaiskasvatuksessa, innovatiiviset oppimisympäristöt yleissivistävässä koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa sekä kansainvälistyminen yleissivistävässä koulutuksessa ja kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Myös lukiokoulutukselle on tarjolla avustuksia kuten innovatiiviset oppimisympäristöt yleissivistävässä koulutuksessa, lukiolain toimeenpano ja lukiokoulutuksen laadun kehittäminen sekä erilaiset pilottihankkeet lukio-opiskelijoiden oppimateriaalikustannusten alentamiseksi.

Valtion avustukset

Opetus ja kulttuuriministeriön valtionavustukset

Valtionavustukset myönnetään hakemuksesta ja niiden myöntäminen on harkinnanvaraista. Ministeriö myöntää avustuksia lähinnä yhteisöille. Avustuksia voidaan myöntää toimintaan tarkoitettuna yleisavustuksena, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus-, tai kehittämishankkeisiin tarkoitettuna erityisavustuksena tai investointiavustuksena.

Aluehallintovirasto ja liikuntapaikat

Aluehallintovirasto tukee ja ohjaa liikuntapaikkojen rakentamista. Veikkausvoittovaroista myönnettävillä avustuksilla edistetään erityisesti laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamista, hankkimista, peruskorjaamista ja varustamista.

Valtionavustuksia käytetään mm. uimahallien peruskorjaukseen sekä parannetaan lähiliikuntaa- ja terveyttä edistäviä liikuntamahdollisuuksia.

Avustusta myönnetään ensisijaisesti kunnille tai kuntayhtymille sekä kunnan tai kuntayhtymän määräämisvallassa olevalle yhteisölle.

Valtion avustukset sosiaali- ja terveysalalle

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamisen määrärahaa voi hakea hankkeisiin, jotka liittyvät valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden käyttöönotossa tarvittavien tietojärjestelmien tai tietojenkäsittelyratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon, edistävät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasprosessien sujuvuutta tai tehostavat IT-ratkaisujen lisäksi toiminnallisia muutoksia.

Sosiaali ja terveysministeriön avustuksia

Sosiaali ja terveysminiseriö mahdollistaa esimerkiksi avustajakoiratoiminnan kehittämis ja laajentamisavustukset, ruoka-apu valtionavun, päihteitä käyttävien äitien hoitopalveluavustukset, lapsi- ja perhepalveluiden muutosoohjelman muutosagenttien valtionavustukset. Jokainen ministeriö ja monet valtion virastot myöntävät erilaisia avustuksia, jotka myös usein vaihtelevat vuosittain ja ainoa paikka mistä tieto löytyy ajantasaisesti, on ministeriöt ja muut myöntävät tahot. ##Valtion osuudet 2020

Kuntaliiton ennakollisten valtionosuuslaskelmien (8.5.2019) mukaan kuntien valtionosuudet kasvavat 994 miljoonaa euroa (+12 %; 181 €/asukas) vuodesta 2019 vuoteen 2020. Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 9 377 miljoonaa euroa vuonna 2020 (8 383 milj. € vuonna 2019).

Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). Kuntaliiton ennakollisissa valtionosuuslaskelmissa (8.5.2019) on tehty arvio vain peruspalvelujen valtionosuudesta (VM). OKM:n valtionosuus on ennakkolaskelmassa vuoden 2019 rahoituksen tasoisena.

Valtionosuuksien nousu vuonna 2020 kohentaa toiminnan ja investointien rahavirran tänä vuonna selvästi heikkenevää tilannetta, mutta vuosina 2021-2023 tilanne heikkenee jälleen lukuun ottamatta yli 100 000 asukkaan kaupunkeja.